Visualització de contingut web

Legislació

  • Ordre, de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 26.03.2008).

  • Resolució de 22 de novembre de 2019, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2019-2020, prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

Proves Unificades de Certificació - Curs 2019/20: 

  • Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020.
  • Circular 2/2020 de 27 de març de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme relativa als terminis administratius en la convocatòria  de la Prova Unificada de Certificació de las escoles oficials de idiomes per a 2020.

  • La convocatòria ordinària de les PUC del curs 2019-2020 tindrà lloc en el mes de setembre i la convocatòria extraordinària en el mes de novembre, si la situació sanitària ho permet. El calendari de realització de les parts de la prova escrita s'ha publicat en aquesta secció web http://www.eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio.  Més informació en la Resolució de 13 de maig de 2020 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020.