Visualització de contingut web

Legislació

  • Ordre, de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 26.03.2008).

  • Resolució de 22 de novembre de 2019, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2019-2020, prevista en l'Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

Proves de Certificació - Curs 2018/19: 

  • Resolució de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019.

  • Resolució de 2 d'agost de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca la prova de certificació única dels nivells B2 i C1 per al professorat que participa en les estades formatives d'immersió lingüística al Regne Unit i a Irlanda en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2018-2019.

  • Resolució de 13 de setembre de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifiquen les dates de realització de proves de certificació i el calendari d'admissió en la convocatòria extraordinària en les escoles oficials d'idiomes per emergència meteorològica.