Visualització de contingut web

Currículums i Legislació

Els ensenyaments d'idiomes tenen com a objecte capacitar l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Aquests ensenyaments s'organitzen en els nivells següents: bàsic, intermedi i avançat.

  • RESOLUCIÓ, de 4 de juliol de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d'idiomes valencianes durant el curs 2018-2019.
  • REIAL DECRET 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual queden fixades les exigències mínimes del nivel bàsic a efectes de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1, i Avançat C2, dels Ensenyaments d'idiomes de règim especial.
  • DECRET 138/2014, de 29 d'agost, del Consell, pel qual s'establix el currículum dels nivells C1 i C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, per als idiomes alemany, espanyol, francés, anglés i valencià.
  • ORDRE 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. 
  • RESOLUCIÓ, de 28 de setembre de 2012, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial, així com els cursos experimentals d'anglés de nivell C1 i C2, segons es definixen en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, que s'impartiran a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2012- 2013. (DOCV 28.09.2012)
  • ORDRE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga. (DOCV 28/12/2011)
  • DECRET 119/2008, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. (DOCV 17.09.2008)
  • DECRET 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana i s'establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi. (DOCV 24.09.2007)
  • REIAL DECRET 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum de les ensenyances d'idiomes de règim especial regulades per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 04.01.2007)
  • REIAL DECRET 806/2006, de 30 de juny, pel qual s'establix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE 14.07.2006)